Privacy Statement

Afbeelding jaarplan 2023
OOCPrivacy Statement

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf  (“OOC”) verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor OOC is het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens van groot belang. Wij staan regelmatig stil bij onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om ervoor te zorgen dat wij uitsluitend persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren.

Dit privacy statement beschrijft de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. OOC spant zich in om informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals in dit statement staan beschreven. Alle privacygevoelige informatie die je aan OOC verstrekt valt hieronder. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt OOC  zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen in het privacy statement

Het privacy statement kan worden gewijzigd. De meest recente versie van dit statement staat altijd op deze website. Het privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 28 maart 2019.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie je bent of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk hierbij aan je naam, je e-mailadres of je telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je geïdentificeerd kan worden.

Welke persoonsgegevens worden door OOC verwerkt?

In het kader van het voeren van een gedegen bedrijfsvoering verwerkt OOC verschillende persoonsgegevens. OOC gebruikt daarbij een aantal categorieën persoonsgegevens.

OOC verwerkt van alle vakmensen in de carrosseriebranche de volgende persoonsgegevens:

 • NAW;
 • Leeftijd (geboortedatum);
 • Geslacht;
 • Partnergegevens;
 • Huidige werkgever;
 • Datum in dienst / datum uit dienst;
 • Inkomen;

Daarnaast kan OOC de volgende persoonsgegevens verwerken, indien dit noodzakelijk is voor specifieke dienstverlening van OOC:

 • E-mail;
 • Telefoonnummer (vast & mobiel);
 • Bankrekeningnummer;
 • Beeldmateriaal;
 • (Huidige) opleiding.

Voor welke doeleinden verwerkt OOC je persoonsgegevens?

CAO
In het kader van het uitvoeren van de in de cao vastgestelde taken verwerkt OOC persoonsgegevens. Deze persoonsgegeven zijn afkomstig van MN, die deze verkrijgen vanuit een bij de cao aangesloten werkgever. De persoonsgegevens die OOC in het kader van de uitoefening van haar taken verkrijgt worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

Verbeteren van de dienstverlening
In het kader van het verbeteren van onze dienstverlening kan in bepaalde gevallen na afloop van een evenement of activiteit gevraagd worden om een enquête in te vullen. Deze persoonsgegevens worden na ontvangst geanonimiseerd, waarna wij ze gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Onderzoeksdoeleinden
Voor onderzoeken naar kerncijfers van de branche kunnen persoonsgegevens gevraagd worden. En om trends voor de toekomst te bepalen. Daarnaast is ook een klanttevredenheidsonderzoek een reden voor OOC om persoonsgegevens te vragen.

Producten en diensten
Indien je deelneemt aan een activiteit of gebruik maakt van een product of dienst van OOC, dan kunnen wij op verschillende momenten persoonsgegevens van je opvragen. Dit doen wij om de volgende redenen:

– Om te bepalen of je behoort tot de vakmensen in de carrosseriebranche die onder OOC vallen of  behoort tot de vakmensen van partnerorganisaties.
– Wij willen je in de toekomst wellicht nogmaals uitnodigen voor een activiteit, product of dienst;
– Om bij te houden wie aan een activiteit heeft deelgenomen of gebruik heeft gemaakt van een product of dienst;
– Ter verbetering van onze dienstverlening;
– Het verzenden van (praktische) updates betreffende de activiteit, product of dienst;

De persoonsgegevens die voor een activiteit, product of dienst worden ontvangen, worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Wel kunnen wij deze persoonsgegevens met derde partijen delen, dit gebeurt alleen maar voor doeleinden die met de activiteit, product of dienst te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de professionele fotograaf die op een evenement foto’s maakt of met standhouders die in opdracht van OOC zijn ingehuurd. Met deze derde partijen worden altijd zeer duidelijke afspraken gemaakt om de bescherming van jouw gegevens te garanderen.

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

Je verstrekt zelf persoonsgegevens aan OOC. Afhankelijk van jouw situatie, ontvangt OOC daarnaast (mogelijk) van de volgende partijen jouw persoonsgegevens:

· Huidige en voormalige werkgever(s).

Met wie deelt OOC de persoonsgegevens?

Soms moeten wij persoonsgegevens met derde partijen delen zodat ze ons kunnen helpen bij een van de bovengenoemde doeleinden. Dit betekent dat verschillende partijen mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen krijgen. Deze partijen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

– IT (Security)- leveranciers;
– Communicatie- en onderzoeksbureaus;
– HR pakket leveranciers;
– Partijen die in opdracht van OOC een activiteit, product of dienst aanbieden;
– Toezichthouders;

Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken dan worden aan deze derde partijen zeer strenge eisen gesteld. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de AVG. OOC zal nooit je persoonsgegevens doorgeven aan internationale organisaties en/of derde landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaart OOC je persoonsgegevens?

OOC bewaart je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk om bovenstaande doeleinden te bereiken. Per doeleinde kunnen deze bewaartermijnen verschillen.

Betreffende de persoonsgegevens die wij in het kader van de in de cao vastgelegde taak bewaren, geldt een bewaartermijn van 10 jaar na pensionering. Dit vloeit voort uit het feit dat OOC gedurende de loopbaan van de medewerker om haar in de cao neergelegde taak te kunnen uitvoeren, de beschikking dient te hebben over deze gegevens. De termijn van 10 jaar is ingegeven vanuit het feit dat OOC fiscaal verplicht is om de gegevens 7 jaar te bewaren. De aanvullende drie jaren zijn vanuit een bedrijf continuïteit perspectief toegevoegd.

OOC bewaart alleen de persoonsgegevens die betrekking hebben op het uitvoeren van de in de cao vastgelegde taak. Ten aanzien van overige gegevens wordt per geval beoordeeld wat de bewaartermijn is, maar die zal nooit langer zijn dan de hierboven genoemde 10 jaar na pensionering.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

OOC gaat heel zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om die je ons geeft. OOC neemt voortdurend passende maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik.

Jouw rechten onder de AVG?

De AVG kent verschillende rechten aan je toe met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze jouw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie van persoonsgegevens: Dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • Recht op gegevenswissing: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
 • Recht op beperking van de verwerking: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machine leesbaar en interoperabel formaat te krijgen en die aan een ander bedrijf door te sturen;
 • Recht van bezwaar: Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.

Indien je een beroep wil doen op één van je rechten onder de AVG, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@oocinfo.nl. OOC zal binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op jouw beroep op je rechten onder de AVG.

Klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat OOC jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

Contact options